Beleidsplan (missie)


Het WINS project  is op 15 november 2006 opgericht als Stichting WINS en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Inleiding

In Indonesië leven veel wees- en kansarme kinderen die niet naar school kunnen gaan. Vaak moeten zij al op jonge leeftijd werken, waarbij zij ca. 50 eurocent per dag verdienen.

Visie, Missie en Doelstelling

De WINS visie is om een verschil te maken voor kansarme kinderen in Indonesië door hen de kans te geven om onderwijs te volgen, zodat zij een beter toekomstperspectief hebben.WINS staat voor Weeskinderen in Indonesië Naar School. Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat wees- en kansarme kinderen in Indonesië regulier onderwijs kunnen volgen. In Indonesië leven veel wees- en kansarme kinderen die niet naar school kunnen gaan. Vaak moeten zij al op jonge leeftijd werken, waarbij zij ca. 50 eurocent per dag verdienen.

Daarnaast bestaat er de groep kinderen met een lichamelijke- en/of mentale beperking, zoals autisme, Downsyndroom, hyperactief, en andere fysieke of mentale uitdagingen. Deze kinderen worden op Bali vaak aan hun lot overgelaten, laat staan dat zij onderwijs kunnen volgen of begeleiding krijgen. Er is weinig hulp en er zijn weinig betaalbare middelen of behandelingen voor deze kinderen.

Voor deze achtergestelde kinderen is door het Learning Center in Bedulu een speciaal programma ontwikkeld.

Het Learning Center werkt met vrijwilligers die bij voorkeur fysiotherapie hebben gestudeerd, om behandelplannen voor de kinderen met fysieke beperkingen op te stellen en uit te voeren.

Missie en Strategie

Onderstaande speerpunten vormen de basis voor het realiseren van bovenstaande doelstelling.

 1. Zorgdragen voor passend onderwijs
 2. Ervoor zorgen dat de kinderen en de Learning Centers op termijn zelfstandig worden, waardoor zij verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen toekomst.
 3. WINS streeft ernaar dat elk Learning Center binnen 3 tot 5 jaar na oprichting zelfstandig eigen inkomsten kan genereren voor de dagelijkse operationele kosten.
 4. Zorgdragen voor opvang en indien nodig voor onderdak en voor basisbehoeften zoals geborgenheid, liefdevolle – en persoonlijke aandacht, gezonde voeding en medische zorg.

De focus van Stichting WINS is onderwijs. De WINS locaties dragen dan ook de naam “WINS Learning Centers’’.

WINS Learning Programma

Het WINS Learning Programma heeft als doel de kinderen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Naast het volgen van het regulier onderwijs omvatten onze extra lessen o.a.:

 • Engelse- en computerlessen;
 • Traditionele Dans, Kunst en Cultuur lessen;
 • Seksuele voorlichting, HIV/Aids;
 • Persoonlijke verzorging en persoonlijke hygiëne;
 • Vaardigheden, communiceren;
 • Toekomstgericht denken en handelen;
 • Milieu, hygiëne;
 • Community Development; door de lokale gemeenschap (ouder, familie, gastouder, buren etc.) te betrekken bij de ontwikkeling en de groei van de kinderen, kan de gemeenschap een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van de kinderen en uiteindelijk aan de community.

WINS Childsponsor Programma

Begin 2007 is het Childsponsoring Programma geïntroduceerd, waarbij een sponsor een kind financieel kan ondersteunen, zodat hij/zij regulier onderwijs kan volgen en hierdoor een kans op een betere toekomst. We zoeken financiële middelen voor deze kinderen in de leeftijdscategorie 4 – 16 jaar (basis en middelbaar onderwijs). Daarnaast zorgen we voor additioneel onderwijs via de Learning Centra waar extra lessen worden gegeven zoals Engelse lessen, computerlessen, toekomstgericht denken en handelen, cultuurlessen en danslessen.

Werkwijze Childsponsoring

 1. Voor de WINS sponsor bestaat er de mogelijkheid om een specifiek kind te sponsoren (Financiële adoptie).
 2. De donatiegelden zijn bedoeld voor onderwijs doeleinden.
 3. Deze onderwijskosten betreffen o.a.:
  1. Schoolkosten;
  2. Reiskosten naar/van school;
  3. Schooluniform, schoolboeken, schriften, pennen, etc.;
  4. Gebruik van faciliteiten zoals internet, bibliotheek.
 4. Het is aan de sponsor om extra geld te doneren en andere doeleinden aan te wijzen, zoals  bijvoorbeeld:
  1. Kleding en schoeisel;
  2. Gezondheidszorg ;
  3. Zakgeld, spaarpot; etc.
 5. De sponsor behoudt het recht om de sponsorschap op ieder moment te  stoppen.
  WINS zal dan een nieuwe sponsor trachten te vinden.
 6. Het sponsorschap is in principe bedoeld voor onderwijsdoeleinden en eindigt derhalve wanneer het onderwijstraject van het kind stopt.
 7. Eventuele resterende donatiegelden die opgebouwd zijn, zullen voor andere doeleinden gebruikt worden, dit ter bepaling van WINS en de sponsor.

Financiële structuur

 1. De kinderen krijgen een persoonlijke bankrekening bij de lokale bank (Bank Desa) en een eigen email account zodat communiceren met de sponsor mogelijk wordt.
 2. Het donatiebedrag wordt maandelijks overgemaakt op de bankrekening van het kind, (minus wisselkoerskosten)   Er zijn verder geen andere kosten mee gemoeid.
 3. Onder toezicht van een volwassene houden de kinderen hun eigen financiële boekhouding bij, waarin ze al hun ontvangen donat ies en hun schooluitgaven bijhouden.
 4. Periodiek converteren de kinderen zelf deze boekhouding naar een grootboek in Excel, dat ze per e-mail naar hun sponsors sturen. Op basis van deze financiële rapportage kan het financieel schoolplan in overleg met de  sponsor, waar nodig, worden bijgesteld.

Communicatie

De lessen in de Learning Centers zijn in het Engels en worden gegeven door vrijwillige leraren en studenten afkomstig uit alle delen van de wereld. Zo leren de kinderen in het Engels te communiceren.

WINS Learning Centers

 • Yayasan Widya Guna, Bedulu, opgericht in  februari 2005
 • Yayasan Widya Sari, Tianyar, opgericht juni 2008
 • Yayasan Eka Chita Pradnyan, Samsaman, opgericht in februari 2009, i.s.m. Stichting Indonesië 2007
 • Yayasan Seraya Bundar, Seraya,  opgericht in juli 2009 i.s.m. Stichting Bali Bundar.
 • Yayasan Lascarya Pama Seva,Tianyar,  opgericht in oktober 2016
 • Yayasan Tukad Bumbung, Tianyar, opgericht in januari 2019

Bestuur WINS Nederland

Het bestuur bestaat uit 6 leden. Het bestuur is per eind 2019 als volgt samengesteld:

 • Harvey de la Rambelje Voorzitter
 • Tamara Rijnenberg    Secretaris
 • Cherie Leijer                Penningmeester
 • Tuty Kaswari               2e Penningmeester
 • Tanja Bour                    Algemeen Bestuurslid
 • Gill Rijnenberg           Algemeen Bestuurslid

Interne Communicatie

Het bestuur vergadert minimaal 3x per jaar en indien nodig komt het dagelijks bestuur ad hoc bij elkaar. Ook worden (telefonische) vergaderingen met de vrijwilligers belegd. Tijdens deze vergaderingen vindt uitwisseling plaats over allerlei onderwerpen die de werkzaamheden, voortgang van projecten en financiële zaken aangaan.

Externe Communicatie

WINS streeft ernaar om zo min mogelijk kosten te maken voor drukwerk en portokosten etc., zodat vrijwel iedere cent van de donaties aan de centrale doelstelling ten goede komt. In dit kader heeft WINS ervoor gekozen alle correspondentie/communicatie zoveel mogelijk per e-mail te doen.

Website

De website www.stichtingwins.nl is een belangrijk communicatiemiddel voor geïnteresseerden, sponsors, donateurs en stagiaires/vrijwilligers. Regelmatig wordt de website aangepast met informatie over de kinderen, nieuws en voortgang van projecten.

E-mail

Belangrijk is de persoonlijke e-mailwisseling tussen het kind en de sponsor. Elk kind krijgt een eigen e-mailadres. Zo heeft de sponsor direct contact met het kind en leert het kind communiceren in het Engels en leert het kind hiermee computervaardigheden. Het kind informeert zelf zijn/haar sponsor over de besteding van het donatiegeld.

Samenwerkingspartners

WINS focust zich primair op educatie. Algemene donaties worden derhalve aangewend voor educatie gerelateerde zaken. Om de kinderen toch op alle vlakken te kunnen steunen, zoekt WINS naar samenwerking met andere non-profit organisaties, die mede voor fondsen kunnen zorgen voor  goede infrastructuur en faciliteiten.

WINS werkt samen met de volgende non-profit organisaties:

 • YEAH Foundation in Samsaman, Bali
 • Stichting Bali Bundar in Seraya, Bali

Vergoeding Bestuursleden

De leden van het bestuur voeren hun taken geheel vrijwillig en belangeloos uit. Indien mogelijk brengen bestuursleden en vrijwilligers (geheel op eigen kosten) een bezoek aan de Learning Centra, om de voortgang van de projecten te volgen.  Tegenwoordig kunnen mede dank zij social media de activiteiten in Indonesië op de voet worden gevolgd.

Organisatie WINS Internationaal

WINS opereert ook internationaal, teneinde een zo breed mogelijk veld van donateurs en childsponsors te kunnen bereiken. En hierdoor kunnen de sponsors en donateurs van de overige landen rechtstreeks bediend worden conform de geldende rechtsvormen van het betreffende land.

De structuur is opgebouwd uit de volgende instituten:

 1. Stichting WINS Nederland
 2. WINS Project USA, Inc.
 3. WINS Project Australia Inc.
 4. WINS France
 5. WINS Singapore
 6. WINS Indonesia

Vrijwilligers en Stagiaires

WINS werkt op alle Learning Centers samen met vele, enthousiaste vrijwilligers uit binnen- en buitenland. Zonder de hulp van deze vrijwilligers is het onmogelijk om het educatie project te laten slagen. En WINS heeft altijd vrijwilligers en stagiaires nodig, omdat werken met betaalde krachten geen haalbare optie is.

De coördinatie van alle aanmeldingen en plaatsing m.b.t. vrijwilligerswerk en stages bij de  WINS Learning Centers in Indonesië worden afgehandeld door de organisaties : VIP-International. www.vip-international.org  en Volunteer in Bali. http://www.volunteerinbali.org

Alle reis- en verblijfskosten komen geheel voor hun eigen rekening. De stage opdrachten worden vooraf kortgesloten. Van belang is dat de opdrachten passen in de omgeving en cultuur, en dat voor alle betrokken partijen het beste resultaat wordt bereikt. De stagiaires en vrijwilligers werken aan de hand van het curriculum, welke voor de WINS lessen zijn samengesteld en hebben zij tevens de opdracht om het curriculum waar nodig bij te stellen en/of uit te breiden.

Financiën

Stichting WINS is een kleine non-profit organisatie, ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van donaties of giften van particulieren, bedrijven en charitatieve instellingen.  De donatiegelden worden geheel aangewend voor eerdergenoemde doelstellingen. Voor bijzondere uitgaven zoals projecten zijn we hierdoor afhankelijk van incidentele donaties en fondsenwerving.

Beheer van het Vermogen
Stichting WINS heeft geen winst oogmerk en is in het bezit van een klein vermogen die gereserveerd wordt voor continuïteit van de activiteiten  en eventuele calamiteiten.

Inkomsten
Stichting WINS ontvangt hoofdzakelijk donaties t.b.v. childsponsoring, de doelstelling. De gelden worden in een lump sum maandelijks 1 op 1 overgemaakt naar het betreffende kind minus wisselkoersen.

Via social media of de jaarlijkse nieuwsbrief wordt informatie gedeeld over de situatie op de Learning Centra of over de voortgang van projecten. Incidenteel ontvangt de stichting naar aanleiding hiervan eenmalige donaties t.b.v. projecten of algemene donaties.

Projecten

Continu worden door de lokale stichtingen (yayasans) ter verbetering van de omstandigheden van de kinderen nieuwe projecten geïnitieerd en betrekken zij de lokale arbeiders bij de project uitvoering.  Zo wordt ook de gemeenschap geholpen om inkomsten te genereren. Mede dankzij giften van donateurs en samenwerkende non-profit organisaties, zijn sinds de oprichting van WINS reeds veel projecten gerealiseerd. Via social media en in het financieel jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de lopende en afgeronde projecten.

Onderstaand filmpje is 10 jaar na de oprichting gemaakt. Een aantal kinderen dat als eerste door WINS werd gesponsord vertelt hun verhaal en wat WINS heeft betekend voor hun leven en toekomst.